Algemene verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Voorwerp
Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten aangeboden door ons etablissement, waarvan de contactgegevens zijn gespecificeerd in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contractpartijen. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dat toegankelijk is op ons reserveringsplatform. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die online, via ons boekingsplatform of enig ander platform worden gedaan, evenals op alle boekingen die telefonisch of per e-mail worden gedaan.

Reservering
De klant kiest de diensten die op ons boekingsplatform worden aangeboden.Hij erkent de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op ons boekingsplatform te hebben gelezen en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat onze aansprakelijkheid in dit verband niet kan worden ingeroepen. De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd.

Boekingsproces
Reserveringen gemaakt door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsbevestiging. De klant verbindt zich ertoe, voorafgaand aan elke reservering, de gevraagde informatie op de voucher of de reserveringsaanvraag in te vullen. De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de verstrekte informatie.Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten, omvat de reserveringsprocedure:
- ofwel de online invoer van de bankkaart in geval van een aanvraag tot waarborg of vooruitbetaling, de raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief vóór de validatie van de reservering en, ten slotte, de validatie van de reservering door de klant.
- ofwel de betaling van een borg op welke manier dan ook volgens de wensen van de klant (cheque, overschrijving, betaling per bankkaart per telefoon, vakantiecheques); de betaling van de aanbetaling zal het voorwerp uitmaken van een ontvangstbevestiging die per e-mail naar de klant wordt gestuurd, en zal de reservering definitief valideren.
- ofwel de eenvoudige verzending van de boekingsbevestiging per e-mail, zonder aanbetaling, voor boekingen op korte of op het laatste moment.

Bevestiging van ontvangst van de reservering
Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen.De reserveringsbevestiging per e-mail geeft een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering, informatie met betrekking tot de after-sales service, evenals als adres van de vestiging van de verkoper waar de klant zijn klachten kan indienen.

Annulering of wijziging door de klant
Gebruikelijke termen
De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van het consumentenwetboek, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 121-21 van het consumentenwetboek. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering.
Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd. De vooruitbetaalde bedragen die de borg zijn, worden niet gerestitueerd. In dit geval wordt het vermeld in de verkoopvoorwaarden van het tarief.Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dit toestaan, kan de reservering rechtstreeks worden geannuleerd bij het etablissement, waarvan de telefoonnummers worden vermeld op de bevestiging van de reservering die per e-mail is verzonden. Alle reserveringen zijn nominatief en mogen in geen geval gratis of tegen betaling worden overgedragen aan een derde partij.
In geval van vroegtijdig vertrek tijdens het verblijf, is het verblijf volledig verschuldigd.
In onze prijzen is geen annuleringsverzekering inbegrepen. Het is daarom sterk aan te raden om er een te abonneren. U kunt ervoor kiezen om de verzekering van uw keuze af te sluiten. Een voorbeeld hier: https://www.europ-assistance.fr/fr/assurance-voyage/assurance-villegiature
Specifieke voorwaarden voor het seizoen 2022 in verband met de Covid-crisis.Vanwege de gezondheidscrisis zijn specifieke annuleringsvoorwaarden van toepassing, namelijk in geval van opsluiting of bewegingsbeperking gedurende de geplande periode van het verblijf, is de annulering gratis en worden de betaalde aanbetalingen onderworpen aan een creditnota die kan worden gebruikt voor een volgend verblijf, een tegoed dat 12 maanden kan worden gebruikt. Voor alle andere redenen voor annulering zijn de speciale verkoopvoorwaarden voor het verblijf van toepassing.

Verbruik van de dienst
Overeenkomstig de regelgeving die in bepaalde landen van kracht is, kan de klant bij aankomst worden gevraagd een politieformulier in te vullen. Hiervoor zal de klant gevraagd worden om een identiteitsbewijs te tonen om na te gaan of hij het politieformulier al dan niet moet invullen.

De klant kan bij aankomst in de gte een borgsom van € 500 vragen.

Huisdieren : ons etablissement accepteert huisdieren (behalve gecategoriseerde honden en NAC) op voorafgaand verzoek.De klant die erom vraagt, controleert of hij gedekt is door zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor eventuele schade veroorzaakt door het dier, en is als enige verantwoordelijk voor het dier binnen de grenzen van ons eigendom. Deze schade wordt aan de klant in rekening gebracht. Dieren mogen niet losgelaten worden in de accommodatie, en kunnen niet alleen worden achtergelaten in de gehuurde accommodatie, kamer of gîte. Ze zijn niet toegestaan in de ontbijtzaal. De klant die bij een huisdier verblijft dient ervoor te zorgen dat het dier geen (geluids)overlast veroorzaakt binnen de inrichting.

Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde, zal het etablissement ertoe brengen de klant te verzoeken het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en/of zonder enige terugbetaling indien de betaling reeds is gedaan. Voor inrichtingen met een huishoudelijk reglement aanvaardt en verbindt de klant zich ertoe dit reglement na te leven.In geval van niet-naleving door de klant van een van de bepalingen van het huishoudelijk reglement, is het etablissement verplicht de klant uit te nodigen het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en of zonder enige terugbetaling als een regeling al is uitgevoerd .
Om de rust van de plaats en het comfort van de gasten te garanderen, is respect voor een zekere "levenskunst" van iedereen vereist. Gasten verbinden zich ertoe de levensregels te respecteren die in elke accommodatie worden getoond. In het bijzonder wordt verzocht niet te roken in de kamers en gemeenschappelijke ruimtes.
Minderjarigen die zich op het terrein verplaatsen, en in het bijzonder bij het zwembad, vallen onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van hun ouders. De klant verbindt zich ertoe zijn accommodatie aan het einde van het verblijf in perfecte staat terug te geven en om systematisch alle schade waarvoor hij verantwoordelijk is, te declareren en financieel op zich te nemen.

De klant die een verblijf voor een bepaalde periode heeft geboekt, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in het pand te blijven.
Indien nodig behoudt het etablissement zich het recht voor om de accommodatie vermeld op de reservering te wijzigen door accommodatie met dezelfde capaciteit of met een hogere capaciteit. De klant kan dan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding en de prijs van de reservering blijft ongewijzigd.
Huisdieren worden op voorafgaand verzoek geaccepteerd. Ze moeten door hun baasje aan de lijn worden gehouden, mogen niet alleen in de accommodatie worden achtergelaten. De eigenaar is verantwoordelijk voor eventuele schade aan een accommodatie.

Verantwoordelijkheid
De foto's die op ons boekingsplatform worden gepresenteerd, zijn niet contractueel.Zelfs als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en de teksten die zijn gereproduceerd om de gepresenteerde etablissementen te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er variaties optreden tussen het tijdstip van de reservering en de dag van de reservering verbruik van de dienst. Het etablissement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, te wijten aan een derde partij, te wijten aan de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, onmogelijkheid van toegang tot de website , externe inbraak, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is goedgekeurd door de bank van de drager. Elke reservering of betaling die onregelmatig, ondoeltreffend, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele burgerlijke of strafrechtelijke stappen tegen deze laatste.

Klachten
Klachten met betrekking tot het niet of slecht uitvoeren van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van vertrek uit de vestiging schriftelijk bij ons worden gemeld.

Prijs
De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden voor en tijdens de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd voor het bedrag inclusief belasting, in de commerciële valuta van het etablissement, en zijn alleen geldig voor de duur die op het boekingsplatform wordt aangegeven. Als de afschrijving bij de vestiging wordt gedaan in een andere valuta dan de valuta die op de reservering is bevestigd, zijn de wisselkosten voor rekening van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in de lokale munteenheid van het etablissement, tenzij ter plaatse specifieke bepalingen worden vermeld. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform, zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen.Belastingen (plaatselijke belastingen, toeristenbelasting, enz.) indien van toepassing, vermeld op de tarievenpagina, dienen ter plaatse bij het etablissement te worden betaald. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het btw-tarief zal automatisch worden doorberekend aan de prijzen die zijn aangegeven op de factuurdatum. Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten zullen automatisch worden weerspiegeld in de prijzen vermeld op de factuurdatum.

Betaling voor online gemaakte reserveringen
De klant deelt zijn bankgegevens mee als garantie van de reservering, behoudens voorwaarden of speciale tarieven, per kredietkaart of privébankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club... volgens de mogelijkheden aangeboden door het reserveringsplatform van het etablissement. ) door direct in het daarvoor bestemde gebied (beveiligde toegang door SSL-codering), het kaartnummer, zonder spaties tussen de cijfers, en de geldigheidsdatum ervan aan te geven (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van het verbruik van de dienst) en het visuele cryptogram. Hij moet zich bij het etablissement melden met de creditcard waarmee hij de reservering kon garanderen. De afschrijving van de betaling gebeurt in de vestiging tijdens het verblijf, behalve in het geval van voorwaarden of speciale tarieven waarbij de volledige of gedeeltelijke afschrijving van de betaling tijdens de reservering wordt gedaan. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd.In het geval van een no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant forfaitair het bedrag afschrijven dat is vermeld in de algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden. Het etablissement heeft elloha.com/stripe.com gekozen om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. Er kan een weigering van de betaalkaart zijn om verschillende redenen: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, invoerfout... In geval van een probleem moet de klant contact opnemen met zijn bank enerzijds, de vestiging anderzijds hand om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen. In het geval van een tarief dat onderhevig is aan online vooruitbetaling, wordt het vooruitbetaalde bedrag, de aanbetaling, gedebiteerd op het moment van boeking. Sommige vestigingen kunnen facturen/aantekeningen elektronisch aanmaken, het originele dossier is gewaarmerkt en online beschikbaar op het door de vestiging opgegeven internetadres.

Respect voor privacy
De klant wordt op elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bestemd voor de vestigingen, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder online betalingsdienstaanbieders). De klant machtigt elloha.com om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen op voorwaarde dat dergelijke communicatie verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de operaties die op elloha.com rusten onder deze algemene voorwaarden en in verband met de persoonlijke gegevens van het Handvest voor de bescherming van de klant. Met name bij online betaling moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com worden doorgegeven aan de bank van de vestiging, voor de uitvoering van het reserveringscontract.De klant wordt erop gewezen dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens heeft in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De klant gaat echter akkoord met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com heeft zich in hun professionele hoedanigheid tegenover de vestiging verplicht om alle beveiligings- en gegevensvertrouwelijkheidsmaatregelen te nemen voor genoemde gegevensoverdrachten.

verdrag van bewijs
De invoer van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de voucher of de reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde gegevens die worden bewaard in de computersystemen van elloha.com. worden bewaard onder redelijke veiligheidsvoorwaarden en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres is geregistreerd op het moment van boeking.

overmacht
Overmacht betekent elke gebeurtenis buiten de partijen die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die de klant of de vestiging verhindert om alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract na te komen. Worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de kosten draagt van de daaruit voortvloeiende kosten.

Geschil
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het recht van het land van vestiging, zonder afbreuk te doen aan de dwingende beschermende bepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land van vestiging van de consument.

geheel
Deze algemene verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de voucher of de reserveringsaanvraag drukken alle verplichtingen van de partijen uit. Geen enkele door de klant meegedeelde algemene of specifieke voorwaarde kan in deze algemene voorwaarden worden opgenomen. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in aflopende volgorde van prioriteit, de voucher of de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen het boekingsformulier en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen die op het boekingsformulier staan de enige die van toepassing zijn op de betreffende verplichting. Deze algemene verkoopvoorwaarden via internet kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en/of aangevuld. In dat geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online gezet. Zodra deze op internet is geplaatst, zijn de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.